Allmänna villkor

1. ALLMÄNT

Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för Karlkstad XC, som arrangeras av Orienteringsklubben Tyr (873200-2269). Med benämningarna ”Karlstad XC”, ”Arrangören”, ”Ok Tyr”, ”vi”, vår”, ”vårt” och ”oss” menas Orienteringsklubben Tyr (873200-2269).

Genom att du anmäler dig (själv eller genom annan) till något av de lopp som Karlstad XC arrangerar (”Loppet”) godkänner du Karlstad XC:s vid var tid gällande Allmänna Villkor.

För att delta i vissa av våra lopp måste du ha uppnått en viss ålder. Eventuell åldersgräns för våra lopp framgår vid anmälan till respektive lopp. För det fall du är yngre än 18 år måste din målsman godkänna din anmälan.

Om du gör en anmälan till ett Lopp för en annan person än dig själv är du ansvarig för att denna person har tagit del av, godkänner och följer våra Allmänna Villkor.

2. BOKNINGSBEKRÄFTELSE

Efter att du har gjort din anmälan kommer Karlstad XC att skicka en bokningsbekräftelse till dig via e-post. Du är ansvarig för att uppgifterna i bokningsbekräftelsen stämmer. Om inte, ber vi dig att kontakta oss via email info@karlstadxc.se.

Om du inte fått din bokningsbekräftelse inom en vecka efter erlagd betalning, ber vi dig kontakta oss via email info@karlstadxc.se.

3. ÅNGERRÄTT

Ditt köp av startplats till Loppet kan ångras i upp till 24 timmar efter genomfört köp.

Notera att endast i ovan stycke angiven ångerrätt gäller då köp av startplats till ett idrottsevenemang på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod är undantaget från ångerrätt enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

4. AVBOKNING

Efter att den i punkten 3 ovan angivna ångerfristen löpt ut är din anmälan bindande och erlagd anmälningsavgift återbetalas inte.

Vid händelse av sjukdom, skada eller olyckshändelse kan du eventuellt få din anmälningsavgift återbetald från ditt försäkringsbolag. Kontakta ditt försäkringsbolag för närmare information.

5. BYTE AV DELTAGARNAMN

Anmälan till Loppet är personlig och du får inte låta någon springa Loppet i ditt namn. Byte av deltagarnamn kan göras mot en administrativ avgift om 100 kronor.

Observera att du inte kan överlåta din startplats enligt ovan om du har anmält dig genom en gruppanmälan, t.ex. genom din arbetsgivare. Då gäller andra villkor för din möjlighet att överlåta din startplats till någon annan. Önskar du överlåta din startplats ska du istället kontakta din arbetsgivare eller annan ansvarig anmälare för vidare instruktioner.

Notera att det endast är möjligt att byta deltagarnamn fram till och med 10 dagar innan Loppet ska äga rum. För att genomföra ett namnbyte eller få mer information om hur namnbytet går till, ber vi dig kontakta oss på e-mail info@karlstadxc.se.

6. PERSONUPPGIFTER

När du köper en startplats och anmäler dig till något av Karlstad XC:s Lopp, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförodningen (GDPR).

Karlstad XC hanterar dina personliga uppgifter på ett säkert sätt. De uppgifter vi lagrar behövs för att vi skall kunna tillhandahålla dig som deltagare korrekt information. De uppgifter vi kommer att lagra i vårt register är ditt namn, personnummer, telefonnummer, ditt postnummer och din epost. Dataskyddsombud på Karlstad XC är Erik Edmark, kontakt sker via info@karlstadxc.se.

I och med anmälan till loppet så godkänner du att personuppgifter så som kontaktuppgifter till föreningen, din mailadress och telefonnummer behandlas och lagras av förbundet för din sport. Vi behandlar dessa kontaktuppgifter för att kunna skicka ut information till loppet som ni anmäler er till. Du godkänner också att anmälda idrottsutövares personuppgifter hanteras (namn, personnummer) och att namn kan komma att publiceras i anmälnings, resultat- och rankinglistor.

Ändamål med behandling av personuppgifter i samband med tävlingsanmälan:

  • Loppadministration
  • Förbunds- och föreningsadministration
  • Avgiftshantering
  • Licensadministration (för de förbund som administrerar detta i IndTA)
  • Eventuell resultathantering

Lagringstiden av personuppgifter varierar utifrån vad uppgifterna behövs till. Utgångspunkten är att uppgifter inte ska sparas längre än vad som behövs för aktuellt ändamål.

När du är anmäld kan du begära ut all information vi lagrat om dig. Finner du några felaktigheter eller är i behov att förändra något skickar du förfrågan om ändring till ovansående ombud. I och med detta avtal samtycker du till att vi lagrar dina uppgifter. Du har rätt att när som helst via vårt ombud radera dina uppgifter.
Vi kommer inte på något sätt att sprida den information som samlas in till tredje part.

7. MARKNADSFÖRING

Vi kommer att ha fotografer på plats vid genomförandet av Loppet. Genom att godkänna dessa Allmänna Villkor samtycker du till att namn, bilder och filmer från Loppet kan komma att användas på hemsidor, i annonser och trycksaker för Karlstad XC i sig eller för ett eller flera av våra lopp, utan att du ställer krav om särskild ersättning. Vill du att ditt namn eller bild inte ska synas kan du meddela detta till oss på e-mail info@karlstadxc.se. Ange ditt namn, startnummer och vilket lopp det avser. Vi tar hänsyn till bilder där du tydligt kan identifieras, men inte massbilder där du är en av många deltagare.

8. ANSVAR

Deltagande i Loppet sker på egen risk och vi ansvarar därför inte för eventuell skada som du åsamkar dig vid deltagande i Loppet. Vi ansvarar inte heller för skada som kan uppkomma på kläder eller utrustning som du använder dig av under Loppet. Vi ansvarar inte för kvarglömda kläder eller utrustning. Vi kan inte hållas ansvariga för sådan skada som uppstår på grund av att du i något avseende bryter mot dessa Allmänna Villkor eller mot de regler/instruktioner som tillämpas vid Loppet.

9. INSTÄLLT ELLER FÖRÄNDRAT LOPP

Vi förbehåller oss rätten att ställa in Loppet, förändra Loppets bansträckning, ändra starttid/datum för genomförande och/eller ändra övriga förhållanden och förutsättningar avseende Loppets arrangemang:

a) med anledning av omständighet utom vår kontroll, omfattande men inte begränsat till naturkatastrof, krig, pandemi eller annan allvarlig smittspridning, myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, olyckshändelse av större omfattning eller därmed jämförbar händelse,
b) om vi eller myndighet bedömer att det är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa, eller
c) om vi inte beviljas de myndighetstillstånd som är nödvändiga för att vi ska få/ska kunna genomföra Loppet.

Karlstad XC har ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften till dig eller betala skadestånd eller annan kompensation för de fall att förutsättningarna för Loppets genomförande ändras (bansträckning, starttid/datum och/eller övriga förhållanden och förutsättningar avseende Loppets arrangemang) eller Loppet i värsta fall blir inställt när så sker med anledning av omständighet enligt punkt a) – c) ovan.

10. ÖVRIGT

Vi gör allt vi kan för att tillhandahålla så korrekt information som möjligt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel i informationsflödet kring Loppet.

Karlstad XC har rätt att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor. Eventuell förändring träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade Allmänna Villkoren har meddelats dig genom att ha hållits tillgängliga på Hemsidan. Om vi skulle göra väsentliga förändringar i dessa Allmänna Villkor har du rätt att säga upp det avtal som du har ingått med oss.